amcode
amcode
发布于 5个月前

PHP 版 LeetCode 代码实现——4. Median of Two Sorted Arrays(寻找两个有序数组的中位数)

题目描述

给定两个大小为 m 和 n 的有序数组 nums1nums2

请你找出这两个有序数组的中位数,并且要求算法的时间复杂度为 O(log(m + n))。

你可以假设 nums1 和 nums2 不会同时为空。

示例 1:

nums1 = [1, 3]
nums2 = [2]

则中位数是 2.0

示例 2:

nums1 = [1, 2]
nums2 = [3, 4]

则中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5

题解

解法一

class Solution {

  /**
   * @param Integer[] $nums1
   * @param Integer[] $nums2
   * @return Float
   */
  function sortarray($array) {
    if(empty($array)) 
      return;
    $count = count($array);
    for ($i=0; $i<$count; $i++){
      for ($j = $i + 1; $j < $count; $j++){
        $tmp = $array[$i];
        if($array[$i]>$array[$j]){
          $array[$i] = $array[$j];
          $array[$j] = $tmp;
        }
      }
    }
    return $array;
  }
  function findMedianSortedArrays($nums1, $nums2) {
    $array = array_merge($nums1,$nums2);
    $array = $this->sortarray($array);
    if(count($array)%2 !==0){
      $k = floor(count($array)/2);
      return $array[$k];
    }else{
      $k = count($array)/2;
      return(($array[$k-1]+$array[$k])/2);
    }
  }

}

解法二

class Solution {

  /**
   * @param Integer[] $nums1
   * @param Integer[] $nums2
   * @return Float
   */
  public function findMedianSortedArrays($nums1, $nums2)
  {
    $nums1 = array_merge($nums1,$nums2);
    sort($nums1);

    $f = floor(count($nums1)/2);
    if(count($nums1) % 2 == 0){
      return ($nums1[$f] + $nums1[$f-1])/2.0;
    }else{
      return $nums1[$f];
    }
  }
}

>>> PHP 版 LeetCode 代码实现——总目录